• http://www.bartlomiejspeth.com/

    Krajobraz termin wieloznaczny, praktyczny w różnych dziedzinach nauki (geografia, ekologia, biologia, architektura, geochemia), niekiedy różnie definiowany natomiast interpretowany. Dodatkowo w języku potocznym fraza „krajobraz” używane jest na określenie widoku (np. krajobraz miejski, panorama zimowy, pejzaż malowniczy, ładny, zniekształcony itd.). Najogólniej w ciągu pejzaż uważa się wsio cech przyrodniczych oraz antropogenicznych wyróżniających http://www.bartlomiejspeth.com/oznaczony teren, całość typowych gildia danego terenu. Według Armanda, krajobraz jest synonimem terytorialnego (środowisko lądowe) lub akwatorialnego (środowisko wodne) kompleksu terytorialnego. Zonneveld (1990) traktuje krajobraz jako przestrzenny tudzież http://www.bartlomiejspeth.com/fizyczny wymiar rzeczywistości ziemskiej zaś definiuje jak „kompleksowy architektura składający się spośród form rzeźby a wód, roślinności i gleb, skał zaś atmosfery”[1]. Z kolei Kondracki i Richling (1983) definiują krajobraz w charakterze „część epigeosfery, stanowiącą składany przestrzenie geokompleks o swoistej strukturze zaś wewnętrznych powiązaniach”. W definicji Godrona (1986) podkreślany jest fakt niejednorodności, swoistej ziarnistości: „krajobraz stanowi heterogeniczny kawałek terenu, kombinowany z powiązanych wzajemnie ekosystemów”. W ekologii krajobraz prawdopodobnie egzystować określony w charakterze „fizjocenoza, zbiór przestrzenny ekosystemów o zbliżonej strukturze zewnętrznej (ekosystemy leśne, łąkowe, wodne), które połączone są procesem obiegu materii a przepływu energii, zaś i oddziaływaniem antropogenicznym”[3]. Jednakże taka objaśnienie nie odróżnia krajobrazu od czasu ekosystemu. Dodatkowo w krajobrazie występują w pobliżu siebie różne ekosystemy, np. w lesie występują jeziora, rzeki, torfowiska, polany itp.