• Pomoc psychologiczna dla najm?odszych

  Psycholog, neurolog, psychiatra? Na sam? koncepcja o tych s?owach je?y ci si? w?os na makówce? Nie przejmuj si? tym, i? po??dasz pomocy takiego speca. Czasy, jak wiara wstydzili si? swoich zak?óce? aktualnie dawno wygas?yby. Dzi? chodzenie do psychologa jest czym? do g??bi normalnym, zwyk?ym. Dzisiejszy glob potrzebuje od nas trwa?ej produkcji, wyrzecze?, wysi?ku, tempa. Wiele […]

 • Psychologia dzieci?ca

  Tak aby by? w ca?o?ci krzepkim obywatelem musisz zadba? nie wy??cznie o zdrowie fizyczne, tymczasem zarówno i o zdrowie psychiczne. Jest ono analogicznie wa?ne, bowiem doprowadzenie a? do zak?óce? o pod?o?u psychologicznym by? mo?e spowodowa? silny upadek na zdrowiu, i tak?e powa?ne infekcje, aktualnie nie tylko dotycz?ce mózgu, jednak i cia?a. Wskutek tego te? potrzebne […]

 • Psycholog Warszawa

  Ch?opcy i dziewczynki w tej samej szkole? To dla wspó?czesnych ludzi – ?yj?cych w XX i XXI wieku kwestia oczywista i naturalna. A jeszcze 100 lat wcze?niej pierwsze emancypantki musia?y domaga?y si? prawa ucz?szczania do szko?y w m?skim towarzystwie. Pierwsza szko?a dla obu p?ci zosta?a za?o?ona w USA w 1833 r. Placówki o?wiatowe koedukacyjne uznajemy […]

 • Psycholog Warszawa

  „Jednym z motywów, dla których by?y partner chce si? zakolegowa?, to koncypowanie, ?e w ten bezbolesny sposób zamknie zwi?zek. P?ynne przej?cie z wielkiego uczucia w niezobowi?zuj?cy uk?ad przyjacielski czy beztrosk? znajomo?? to bardzo samolubne rozwi?zanie, zw?aszcza wówczas, gdy nie ma si? odwagi zamkn?? zwi?zku uczciwie. Partner mo?e mie? problem z podj?ciem decyzji o rozstaniu, a […]

 • Psychiatra Warszawa

  Z uwagi na specyfik? i „delikatno??” tego? zaburzenia temat j?kania niecz?sto bywa poruszany na forum publicznym. Osoby maj?ce t? przypad?o?? nie wiedz?, gdzie zg?osi? si? po rad?. Szcz??liwie, teraz wiele zmienia si? na lepsze. Patologiczna niep?ynno?? mówienia, czyli j?kanie, ma sporo wyk?adni. Reakcje jej asystuj?ce mog? by? natomiast indywidualne oraz spo?eczne. Mo?e by? tak, ?e […]

 • Psycholog Warszawa

  M?odzie?cy i dziewcz?ta w tej samej szkole? To dla wspó?czesnych ludzi – ?yj?cych w XX i XXI wieku sprawa oczywista oraz normalna. A jeszcze sto lat wcze?niej pierwsze emancypantki musia?y walczy? o prawa do nauki w m?skim towarzystwie. Pierwsza uczelnia dla obu p?ci powsta?a w USA w 1833 r. Placówki o?wiatowe wspólne dla ch?opców i […]