• Konsultacje z lekarzem online

  Witam Was na moim blogu. W czasach, kiedy internet gra coraz wi?ksz? funkcj? w funkcjonowaniu ka?dego z nas, nie tylko ludzi specjalizacyjnie wyra?nie powi?zanych z informatyzacj?, s?dz?, i? wskazane jest zwraca? uwag? na pewne nowo?ci, które b?d? tu na bie??co komentowane. Post?p i nowo?ci sukcesywnie b?d? zapewnia? nam intryguj?cych w?tków do debaty i weny do […]

 • Internet

  Pierwsze danie internetowe link analogowe chwyci?o zapuszczone 26 wrze?nia 1990 r. tudzie? posiada?o ono szybko?? 9600 bit/sek. Instytut Fizyki Nienuklearnej w Krakowie 19 listopada 1990 roku zdoby?, jak najwy?szy w Polsce, dowcip IP (192.86.14.0), jaki zosta? mu wys?any za pomoc? Ministerstwo Protekcji STANY. 20 listopada 1990 r. spo?ród CERN zosta? wys?any najwa?niejszy e-mail a? do […]

 • Nowoczesna medycyna

  Witam Was na moim blogu. W czasie, gdy internet gra wi?ksz? i wi?ksz? rol? w funkcjonowaniu ka?dego z nas, nie zaledwie ludzi specjalizacyjnie bezpo?rednio powi?zanych z informatyk?, my?l?, ?e nale?a?oby kierowa? uwag? na pewne nowo?ci, które b?d? tu aktualnie oceniane. Post?p i nowo?ci na bie??co b?d? dostarcza? nam atrakcyjnych w?tków do rozmowy i weny do […]

 • naklejki warszawa

  W pierwszej ksi?dze swojej trylogii, skryba Joseph M. Armillas napisa? duchow? science fiction, jaki zniewala czytelnika w przewa?aj?cej cz??ci. W kolejnych rozdzia?ach bajka ci?gnie nieco spo?ród historii cudownie ?ebski Umhar naklejki warszawa Tausenzauts. Zajmuje si? powtórnie, kiedy dziewiczy statek zbli?a Plantanimus. Napisany w trzeciej osobie narracji swobodnie zakocha? si? w Kelem, literat g?ównego bohatera. W […]