• Skoki narciarskie

    W ka?dej dyscyplinie sportu s? zawodnicy ciesz?cy si? ogromn? sympati? kibiców bez wzgl?du na osi?gane rezultaty. Maj? oni w sobie to co?, co sprawia, ?e w jednej chwili potrafi? zjednywa? sobie fanów. Kim? takim jest w ?wiecie skoków Szwajcar Simon Amman. Na ka?dych zawodach jest gor?co witany przez kibiców. Urodzony w 1981 roku zawodnik w zawodach Pucharu ?wiata zadebiutowa? w 1998 roku w niemieckim Obersdorfie. Premierowy wyst?p wypad? bardzo dobrze, gdy? Simon uplasowa? si? na pi?tnastym miejscu. Na pierwsze podium przysz?o mu czeka? jeszcze przez trzy lata. Historyczne miejsce zaj?? w najlepszym mo?liwym dla siebie miejscu. Podczas domowych zawodów w Engelbergu wywalczy? drugie. miejsce. Ca?y ?wiat dowiedzia? si? o Ammanie w sezonie 2001/2002. Mia? by? to kolejny sezon absolutnej dominacji Adama Ma?ysza. Rzeczywisto?? okaza?a si? inna. Turniej Czterech Skoczni wygra? Sven Hannawald, a na skoczniach w Salt Lake City dominowa? Szwajcar. Jego dwa z?ote medale by?y ogromnym zaskoczenie zwa?ywszy, ?e niewiele wcze?niej mia? gro?nie wygl?daj?cy upadek w Willingen. Skacz?c bez obci??e? nie da? rywalom szans. Kolejne sezony nie by?y tak udane. Ammanowi brakowa?o stabilizacji. Kolejny sukces przyszed? dopiero w 2007 roku. Ale za to, jaki!. Szwajcar podczas M? w Sapporo wygra? zawody na du?ej skoczni. Od sezonu 2008/2009 jego forma si? ustabilizowa?a. Zacz?? regularnie zajmowa? wysokie lokaty w zawodach Pucharu ?wiata.
    Sezon 2009/2010 od pocz?tku pokazywa?, ?e b?dzie si? trzeba z nim liczy?. W klasyfikacji generalnej rywalizowa? na równi z Gregorem Schlirenzauerem. Olimpiada w Vancouver by?o powtórk? rywalizacji z Park City. Szwajcar znów lata? na poziomie niedost?pnym dla innych. Dwukrotnie za jego plecami plasowali si? Ma?ysz i Schlirenzauer.