• Kosze na ?mieci

    Na jego stronach mamy przyjemno?? zaprezentowa? Pa?stwu szerok? gam? koszy, pojemników oraz ró?nego sprz?tu przeznaczonego do utrzymania czysto?ci. Jako tematyczne uzupe?nienie oferty zosta?y w??czone do niej elementy ma?ej architektury znajduj?ce zastosowanie
    w zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych (kosze, ?cie?ek i ulic.
    Oferta nasza jest modernizowana na bie??co i uzupe?niana o produkty, których Pa?stwo najcz??ciej poszukujecie. Szczególn? uwag? przyk?adamy do tego, aby w ofercie znajdowa?y si? jedynie produkty o gwarantowanej jako?ci i wysokiej funkcjonalno?ci.

    Grupa produktów, na które chcemy zwróci? szczególn? uwag? to urz?dzenia u?atwiaj?ce sprz?tanie i usuwanie psich nieczysto?ci. S? to zestawy higieniczne dla zwierz?t animals ich dystrybutory oraz kosze przeznaczone na psie odchody, cz?sto wyposa?one w zasobniki zestawów higienicznych.
    Zestawy animals to produkt, który istnieje na rynku od kilkunastu lat a dzi?ki zastosowaniu w pe?ni biodegradowalnych materia?ów oraz prostocie i funkcjonalno?ci zosta? przez licznych odbiorców uznany za najlepszy tego typu produkt na rynku.