• Wis?a Kraków to pot?ga

  Wis?a Kraków to wyj?tkowa dru?yna polskiej ligi pi?ki no?nej. Jej pocz?tek datuje si? na rok 1907, kiedy to dosz?o do po??czenia dru?yn Niebieskich i Czerwonych i w efekcie narodzin Wis?y. Jej pierwszy mecz odby? si? ju? 20 wrze?nia 1908 roku. Zmierzy?a si? w nim z odwiecznym rywalem czyli Cracovi?. Mecz zako?czy? si? sprawiedliwym remisem jeden […]

 • Podró? Twoich marze?

  Gdzie chcia?by? wybra? si? na wymarzone wakacje? Ja na przyk?ad marz? o tym aby zobaczy? najwi?ksz? naturaln? dziur? w Ziemi. Znajduje si? ona w Ameryce Pó?nocnej i nazywa si? Wielki Kanion. Znajduje si? on w stanie Arizona. Na dole Wielkiego Kanionu mo?na podziwia? rzek? Kolorado. Samo zej?cie do Wielkiego Kanionu, którego g??boko?? wynosi 1 mil? […]

 • Skoki narciarskie

  W ka?dej dyscyplinie sportu s? zawodnicy ciesz?cy si? ogromn? sympati? kibiców bez wzgl?du na osi?gane rezultaty. Maj? oni w sobie to co?, co sprawia, ?e w jednej chwili potrafi? zjednywa? sobie fanów. Kim? takim jest w ?wiecie skoków Szwajcar Simon Amman. Na ka?dych zawodach jest gor?co witany przez kibiców. Urodzony w 1981 roku zawodnik w […]

 • Barwy – nawet najbardziej zaskakuj?ce, ci?gle modne

  Panie, które znaj? si? na modzie nie stroni? od eksperymentów kolorystycznych. Wiedz?, jak mo?na ??czy? ze sob? nawet najbardziej kontrastowe barwy. Tej wiosny mieszanie kolorów znów wraca do ?ask i by? mo?e pozwoli nawet wielbicielkom tradycji i stonowanych odcieni na odrobin? szale?stwa. Kobiety mniej odwa?ne boj? si? ryzyka i nie chc? szokowa? swoim strojem, ale […]

 • Oryginalne prezenty

  Je?eli pragniesz serca kobiety to musisz j? obsypywa? prezentami. Takie niestety jest ?ycie :). Najlepiej dla Ciebie jest jak s? to oryginalne prezenty a nie jaka? popelina w stylu pluszowego misia z Tesco za 2,5 zeta. Jednak ca?y problem polega w tym co to mo?e by?. Bo w ko?cu pomys? na prezent to nie jest […]