• Wyk?adamy kafelkami basen ogrodowy

  Podj??e? zatem decyzj? o tym aby swój basen wyko?czy? pi?knymi, stylowymi kafelkami. Pora uzyska? informacje, jak si? zabra? za kafelkowanie basenu, tak a?eby nie uszkodzi? drogiego materia?u , a ponadto dosta? zamierzony efekt estetyczny.

 • nowe mieszkania Piaseczno

  Decyduj?c si? na zakup mieszkania, najistotniejsz? do rozstrzygni?cia kwesti? zdaje si? by? dokonanie wybory pomi?dzy mieszkaniami na rynku wtórnym a mieszkaniami na rynku pierwotnym. Oczywi?cie ka?de z tych rozwi?za? ma swoje wady i zalety, dlatego tez warto najpierw dok?adnie przeanalizowa? poszczególne oferty zakupu mieszka? a potem dopiero podejmowa? decyzj?. Obserwuj?c do?? dok?adnie rynek obrotu nieruchomo?ciami, […]

 • Szamba

  Firma Sedyment produkuje ekologiczne oczyszczalnie przydomowe ?cieków, zbiorniki bezodp?ywowe (szamba, zbiorniki na deszczówk?) , a dodatkowo ?wiadczy us?ugi w zakresie monta?u i opracowania dokumentacji projektowej oczyszczalni. Jako nieliczni na rynku oferujemy oczyszczalnie trzy komorowe wyró?niaj?ce si? bardzo wysokim efektem oczyszczania, nieprawdopodobnie tania i najprostsz? eksploatacj?. Nasze oczyszczalnie obs?uguj? mieszkania jednorodzinne, gospodarstwa rolne, niezbyt du?e pensjonaty, […]

 • Biuro konstrukcyjne

  Biuro konstrukcyjne KM-Projekt zaprasza do skorzystania ze swoich us?ug w ramach projektowania konstrukcji stalowych. Nasze biuro konstrukcyjne mo?e si? pochwali? wieloma udanymi przedsi?wzi?ciami budowlanymi. Zatrudnieni w naszym biurze konstruktorzy posiadaj? ogromne, wieloletnie do?wiadczenie, praktyczne oraz teoretyczne, w planowaniu oraz stawianiu konstrukcji budowlanych. Zapraszam do skorzystania z us?ug naszego biura konstrukcyjnego.

 • blachodachówka

  Firma Blachstal to uznany producent blachodachówki. Nasze produkty ciesz? si? zas?u?ona renoma w?ród osób zajmuj?cych si? pokryciem dachowym. Nasza blacha trapezowe to gwarancja d?ugotrwa?o?ci konstrukcji oraz wytrzyma?o?ci materia?u. Podobnie nasza blachodachówka, które spe?nia wszelkie wy?rubowane normy konieczne dla tego typu elementu budowlanego.

 • Czy zdejmowa? folie z tuneli?

  Czy zdejmowa? folie z tuneli… Niekiedy powstaje problem, czy zdj?? foli? z tunelu wysokiego, czy zostawi? j? na zim?? Folia mo?e by? pozostawiona na konstrukcji, o ile jest w dobrym stanie i jest w?a?ciwie napr??ona. W zimie tunel z foli? mo?e by? nara?ony na uszkodzenia przy obfitych i nag?ych opadach ?niegu oraz silnych wiatrach. Je?li […]