• Rehabilitacyjne cwiczenia przy zawale miesni sercowych

  Rehabilitacja po zawale mi??nia sercowego zale?y przede wszystkim od wielko?ci zawa?u, ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz od chorób wspó?istniej?cych. Niezwykle cz?sto rehabilitacja po przebytym zawale odbywa si? od pierwszej chwili po stwierdzeniu schorzenia.

  Po zawale niezb?dna jest natychmiastowa zmiana stylu ?ycia. Niezb?dne jest zaniechanie palenia tytoniu, rozpocz?cie zdrowej diety, kontrolowanie ci??aru cia?a, regularne uprawianie sportu.

  Przymusowo chory jeszcze w szpitalu przechodzi pierwszy etap rehabilitacji, czyli powraca do samodzielno?ci. Plan rehabilitacji powinien by? ustalony z rehabilitantem w oparciu o wyniki testu wysi?kowego zrealizowanego w kilka tygodni po zawale serca.

  Chory musi przyjmowa? leki zapisane przez lekarza, na ogó? trzeba to robi? do ko?ca ?ycia.
  Dieta to cz??? sta?ej rehabilitacji i nale?y w niej wzi?? pod uwag? ryby, orzechy w?oskie, ciemne pieczywo, owoce i warzywa. Taka dieta wspomaga serce i powinna by? przestrzegana równie? w profilaktyce zawa?u serca.

  Bardzo potrzebne i skuteczne w rehabilitacji jest leczenie sanatoryjne, gdzie na turnusach zdrowotnych chorzy maj? odpowiednio dobrane zabiegi, które wzmacniaj? serce i oddzia?ywuj? odpowiednio na ca?y uk?ad kr??enia.

  Chcesz zobaczy? wi?cej kliknij tutaj: link