• cwiczenia rehabilitacyjne dla osob ze stwardnieniem rozsianym

  Stwardnienie rozsiane – nazwa ?aci?skaSclerosis Multiplex- jest chorob? polegaj?c? na zapaleniu warstw izoluj?cych w?ókien nerwowych w ró?nych obr?bach mózgu oraz rdzenia kr?gowego. Zniszczone warstwy nie mog? si? ju? odbudowa?. Na ich miejscu tworzy si? twarda tkanka bliznowata.

  Poniewa? nie ma ona zdolno?ci przewodzenia, typowych dla tkanki zdrowej, nast?puj? zak?ócenia lub ca?o?ciowe zablokowanie prawid?owego przenoszenia sygna?ów przez nerwy.
  Jak nazwa choroby wskazuje ogniska choroby s? rozsiane w ca?ym uk?adzie nerwowym i ich wyst?powanie jest równie? rozsiane w czasie.

  U wi?kszo?ci pacjentów dysfunkcja ta w pierwotnej fazie przebiega z rzutami i remisjami. Rzut stwardnienia rozsianego jest to pojawienie si? i utrzymywanie si? powy?ej 24 godzin jednego lub kilku nieprawid?owych objawów, które ?wiadcz? o dysfunkcji uk?adu nerwowego.

  Dla osób choruj?cych na t? chorob? bardzo wa?ne jest korzystanie z rehabilitacji prowadzonych w o?rodkach z ?wiczeniami rehabilitacyjnymi.

  U chorych na SM pojawiaj? si? równie? problemy natury psychicznej.Dokuczliwo?? choroby, a tak?e ?wiadomo??, ?e jest ona nieuleczalna, prowadz? nierzadkodo depresji i za?ama? nerwowych.
  Najwa?niejszym leczeniem jest leczenie farmakologiczne nie mniejsze znaczenie ma szeroko poj?ta rehabilitacja.

  Wi?cej wiadomo?ci mo?na znale?? na stronie: website jubilat