• Wyk?adamy kafelkami basen ogrodowy

    Podj??e? zatem decyzj? o tym aby swój basen wyko?czy? pi?knymi, stylowymi kafelkami. Pora uzyska? informacje, jak si? zabra? za kafelkowanie basenu, tak a?eby nie uszkodzi? drogiego materia?u , a ponadto dosta? zamierzony efekt estetyczny.

    Baseny ogrodowe kafelkuje si? przewa?nie ma?ymi kaflami o rozmiarach 10×10 cm. Kafle te najpierw s? poddane wielu zabiegom w wysokich temperaturach wzmagaj?cym ich odporno?? , a dodatkowo wytrzyma?o??. Mo?na zakupi? równie? kafelki antypo?lizgowe, przeznaczone specjalnie do wyk?adania dna basenu , a ponadto w razie konieczno?ci schodków.

    Kafelki uk?adamy wprost na ?ciany basenu co relatywnie wp?ywa na u?atwienie ca?ej pracy. Wystarczy je?li mamy odpowiednio przygotowan? powierzchni? pod kafle, przez co rozumiemy perfekcyjnie równo przygotowane ?ciany. Tak aby wystarczy?o równomiernie rozprowadzi? klej a nast?pnie przy?o?y? starannie kafle. Ze 100% pewno?ci? nale?y jeszcze u?y? adekwatnej nieprzepuszczalnej fugi do naszych kafli ?eby nasz basen ogrodowy nie przepuszcza? wody pod kafle.

    Niezale?nie natomiast od typu zastosowanych kafli, ich koloru, czy tak?e sposobu u?o?enia ich na ?cianach basenu zyskujemy pi?knie i estetycznie wyko?czony przydomowy basen ogrodowy, b?d?cy z pewno?ci? ozdob? naszego ogrodu.