• Kilka najwa?niejszych informacji dotycz?cych betonu

    Je?li interesujesz si? zagadnieniami zwi?zanymi z us?ugami budowlanymi, to z pewno?ci? szeroka wiedza na temat betonu i materia?ów z jakich si? go wyrabia nie jest ci obca. Bardzo du?o jednak osób nie wie z czego w zasadzie powstaje beton, jak proces jego produkcji wygl?da w du?ych przedsi?biorstwach zajmuj?cych si? jego produkowaniem. Je?eli pragniemy zg??bi? wiedz? w tym temacie, to ten krótki materia? pomo?e nam zdoby? kilka najistotniejszych budowa dróg informacji.
    Beton to materia? powstaj?cy ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz w pewnych przypadkach przeró?nych domieszek i dodatków, który zdobywa swoje specyficzne w?a?ciwo?ci w rezultacie hydratacji cementu. Jest to bezsprzecznie najbardziej powszechny materia? budowlany jaki mo?emy spotka? we wspó?czesnym budownictwie. Je?eli chodzi o u?ywane do jego produkcji kruszywa, to mog? by? one pochodzenia naturalnego (?wir, piasek) albo sztucznego (m.in. keramzyt). Natomiast dodatki i domieszki tworz? istotny element betonu, który dzi?ki ich trafnemu doborowi mo?e by? ?atwiej urabialny, wolniej si? wi?za? albo te? by? wodoszczelny. Do wyrabiania betonu nie nale?y stosowa? wody morskiej, mineralnej jak te? zanieczyszczonej. Wyj?tkowo zalecana jest zwyk?a woda wodoci?gowa. Je?eli chodzi o beton produkowany przez specjalistyczne przedsi?biorstwa, to poddawany jest on licznym analizom laboratoryjnym oraz obliczeniowym, na podstawie których dobierane s? w?a?ciwe proporcje mieszanki betonowej gara?e blaszane.