• strona

  Dobrze jest dostawa? wysoki zwrot podatku. Anglia, Niemcy, Hiszpania ju? zmieniaj? niesprzyjaj?c? polityk? fiskaln?, aby zminimalizowa? ilo?? uciekaj?cego pieni?dza. Moda na ”podatkow? ucieczk?” dosz?a i do nas, jednak?e czy raj nie jest zbyt rajski.
  Polscy podatnicy maj?cy inwestycje w tak zwanych krajach-rajach musz? pami?ta? o utrudnieniach p?yn?cych z przepisów. Na ten problem zwraca uwag? ekspertka z Ministerstwa Finansów, która mówi, ?e pierwszym ograniczeniem jest fakt, ?e nasz kraj nie ma podpisanych porozumie? o ochronie przed dwukrotnym p?aceniem podatku z pa?stwami uwa?anymi za raje podatkowe. Znaczy to, i? amortyzacja gratyfikacji za us?ugi niepieni??ne na rzecz podmiotu posiadaj?cego adres w raju podatkowym podlega? b?dzie 20% opodatkowaniu u ?ród?a w Polsce, analogicznie jak wyp?aty z Polski fotografia ?lubna prowizji (19-proc.), odsetek czy op?at licencyjnych (20%).
  Dochodzi jeszcze niedogodny obowi?zek sporz?dzania tzw. dokumentacji cen rozliczeniowych.
  – Typ prowadzonej aktywno?ci gospodarczej te? ma znaczenie – zaznacza konsultantka. O ile sklep internetowy mo?e w ?atwy sposób wykonywa? spor? cz??? swojej dzia?alno?ci, przy u?yciu cudzoziemskiego programu ?wiadcz?cego us?ugi na rzecz innych programów (dzia?alno?? taka mo?e pod pewnymi warunkami podlega? opodatkowaniu w pa?stwie po?o?enia serwera), o tyle znacznie trudniejsze mo?e to by? na przyk?ad w przypadku spó?ki, która, je?li czerpie zyski z nieruchomo?ci po?o?onych w naszym kraju, to b?dzie zmuszona je tutaj opodatkowa?. Analogiczna zasada dotyczy podmiotów, które w Polsce b?d? posiada?y sta?e miejsce prowadzenia dzia?alno?ci, tzw. kombinat. Zyski generowane za po?rednictwem kombinatu w Polsce b?d? tu ob?o?one podatkiem.
  – Funkcjonowanie w ”eldoradach” podatkowych jest mo?liwe mi?dzy innymi dzi?ki obowi?zywaniu tam rygorystycznych praw dotycz?cych tajemnicy handlowej, skarbowej oraz braku przekazywania wiadomo?ci o dochodach wszystkich spó?ek czy osób prywatnych – t?umaczy specjalistka.
  Zaznacza te?, ?e ostatnie dzia?ania, podejmowane przez kraje nale??ce do Organizacji Wspó?pracy Gospodarczej i Rozwoju, maj? na celu zmobilizowanie pa?stw uznawanych za ”eldorada” podatkowe do stopniowego ujawniania strze?onych dot?d informacji. Nie nale?y dodawa?, ?e transakcje z przedsi?biorstwami posiadaj?cymi siedzib? w krajach-rajach s? zazwyczaj drobiazgowo badane przez fiskusa.