• serwis

    W muzyce Zimbabwe stale zajmowa?a szczególne punkt w?ród ludzi. Zimbabwe muzyka jest furt powi?zane spo?ród kraju historii politycznej. W czasie wojny wyzwole?czej, Zimbabwe African National Union (ZANU) rozpocz??a swoj? prywatn? stacj? radiow? o nazwie Voice of Zimbabwe, które nadawane od momentu Maputo, Mozambik. Przez stron? chóry przyzwyczajony a? do ?piewania pie?ni bojowe, które zosta?y, transmitowanych w stacji jak moralnego-Booster gwoli bojowników oraz ich zwolenników ch?opskich. Muzyka sta?a si? cz??ci? wojny wyzwole?czej strategy2. Nawet po uzyskaniu niepodleg?o?ci w 1980 co niemiara chórów potem ?piewa? a protoko?owa? du?o politycznych utwory kiedy Zvinozibwa ne Zanu natomiast Taireva Chóru ZANU. Pozostali muzycy epoki walki wyzwole?czej m.in. pokroju Thomasa Mapfumo którego mistrz wzros?a plus minus 1967. Mapfumo blended uporz?dkowany Shona muzyka mbiry zachodnich instrumentów tudzie? polityczne sens spo?ród tradycyjnych metafor. W latach 1960 zwyk? ?wiergota? bardzo bojowników politycznych utwory, które dotychczasowy wybitnie popularne mi?dzy ludzi walcz?cych o niepodleg?o??. Wed?ug Turino (2000:174), – .. Niektóre z muzyk? by? ?ywy do generowania emocjonaln? si??, która wymaga-nacjonalizm. To stanowi?o podstaw? a? do nacjonalistycznego dyskursu. Kiedy musical zachcianka nazywa miejskie rowki przebój Zimbabwe rynku po wprowadzeniu do 75 odsetki polityki lokalnej na emisja w 2001 roku, kwota krytyków j?kn?? za? skaza? ich na ?mier?. Zostali oskar?eni o Na?ladowcy ameryka?skich muzyków, w zasadzie muzyków hip hopowych. Cho? bawi? si? rodzimych j?zyków w ich muzyce, s? one w dalszym ci?gu napi?tnowany jako banalny. Wiele miejskich rowki muzycy stworzyli soul-liftingu tudzie? przyjemna muzyka, która jest popularna w?ród m?odzie?y. Dzisiejsza m?odzi ma pasj? spalanie a? do kariery w muzyce, w zasadzie kiedy widz? muzycy wieku zdobi?y wa?nych okazjach i przyjació? z dzieci?stwa ?amy ich perfomances scenicznych i stylu ?ycia celebrytów. Doprowadzi?o owo mrowie i?by posmakowa? szcz??cia w biznesie muzycznym, jak u?wiadamiaj? sobie uwag? przyci?gnie ich rówie?nicy na ulicach i chc? mog? znajdowa? si? tosty ich fans3. Jednak w niektórych przypadkach pasj? podj?? przewaga nad talentem, jako ?e niektóre z nich s? wypychane przez g?ód bycia wys?uchanym natomiast widzia?em, podczas gdy brakuje im talentu natomiast powagi. ww W ko?cu ko?czy si? przedrze?nia? ameryka?skich muzyków w celu uzyskania uznania. (Herald: 15 lut 2004) Jednak miejskie rowki nie Zimbabwe zjawiskiem. Z Zimbabwe a? do Zambii, Malawi oraz Tanzanii, miejski muzyka wspó?czesna jest w tej chwili in-rzecz i w najwy?szym stopniu mówi? o gatunku wi?ksza cz??? owo projekcja na afryka?skich stacji radiowych. Mo?na w tej chwili stosowa? si? muzyki ?piewanej w isiNdebele, Kiswahili azali? Bemba, nawet o ile s? owo j?zyki obce (Herald: 7 lut 2004).. W muzyce miejskiej rowków, lokalne rytmy s? po??czone spo?ród R & B, soul, soul, reggae a hip-hop a? do si? z innym z mieszanki. Ta nowa fala wydaje si? by? wyposa?onym wa?no?? zaka?nych i bez ustanku rozprzestrzenia w ca?ej Afryce. W Tanzanii jest kultowy w charakterze Bongo Flavour. (Herald 7 lutego 2004). Kiedy szczebel Zimbabwe wprowadzi? siedemdziesi?tka pi?? odsetki lokalnych tre?ci, celem by?o forma ?ycia czego?, co jest afryka?ski a cha?upniczych. Cho? muzyka miejska rowki jest uprawiana w domu, wprawdzie waga gloserwisbalizacji na ich muzyk? w centrum uwagi spo?ród kilkoma, twierdz?c, ?e brakuje Zimbabwe to?samo??. Wraz z powstaniem miejskiej muzyki rowków gatunku, niektóre tradycyjne wytwórnie nie chcia?y sk?ada? podpis je, gdy? brakowa?o im do?wiadczenia w produkcji muzyki, w nast?pstwie tego s?aba posta? ich muzyki. (Poczta niedziela: 8 maja 2004 r.) W 2001 r. Elliot Manyika, ówczesny cz?onek rz?du Stworzenia m?odzie?y, rozbudowa za? funkcja nagra? klaser Mwana wevhu (syn ziemi) spo?ród pochwa?y piosenki Nora ?e pochwali? prezydenta Roberta Mugabe. Rz?d rozpocz?? wydaj?c seri? jingli kampanii jak,-CHAVE Chimurenga, Ramba Wakashinga za? Sendekera Mwana wevhu-mi?dzy innymi, lecz ogó? ma na celu promowanie polityki rz?du. Na zast?pieniu-zakazanych „piosenek z w?asnej muzyki na zlecenie, kategoria chce upiec dwoje pieczenie obok jednym ogniu, jaki zabija muzyk? bunt i upewniaj?c zbuntowanych muzyków muzyka nie kupi? co zmusza je do submission.This spowodowane wielu zwyk?ych zasoby ludzkie unikaj? krajowej radiowej oraz telewizyjnej spo?ród uwzgl?dnieniem ko?ysa? muzyki mi?dzynarodowej wykorzystuj?cy satelity w zasadzie w obszarach miejskich. Niektórzy uwa?ali, ?e by?o zbyt niema?o agitacja KRRiT content5. W 2005 roku, mi?dzynarodowa kierunek promowanie praw muzyków py? a? do powiedzenia na temat polityki nadawczej zawarto?ci rz?du: -Zimbabwe, cierpi pod spodem sankcjami, odci?ci od momentu spo?eczno?ci mi?dzynarodowej, w odpowiedzi na w?asnym g??bokim rezonansie w?asnych d?wi?ków, widz?c, dzia?ek a spiski dooko?a it-.hence zainteresowanie klimatem dobrej sztuki „, w którym Radia i Telewizji s? przepe?nione propagand? jingle-(„> http://www.freemuse.org:sep> 2005) Co podkre?lano w tym okresie by? wyzwoleniem naparza? si? nacjonalistyczn? kultur?. W 2001 roku, Minister Informacji oraz Reklamy og?osi?a, i? ??to w tej chwili obowi?zkowe dla wszystkich stacje radiowe a telewizyjne przeznaczy? zawrotn? siedemdziesi?t pi?tka procent wszystkich programów do produkcji lokalnej 6.Okres stopie? zakaza? mi?dzynarodowe piosenki na Power FM, podczas gdy owo przedstawi? setka odsetki lokalnej tre?ci w stacji radiowej. Rz?d ukrywa? u do?u has?em-„i-reAfricanisation kultury”. Kronika (15 wrz 2005) poinformowa?, i? w stu procentach kompozycja lokalna zosta?a potem zredukowana a? do siedemdziesi?tka pi?tka odsetek na Power FM we wrze?niu 2005. Zimbabwe Broadcasting Holdings Corporate Secretary, Jennifer Tanyanyiwa potwierdzi? zmiany natomiast powiedzia?: