• Automaty vendingowe

    Kiedy jestem na dworcu to obowi?zkowo pij? tam kaw?. Ale nie w jakim? lokalu a z automatu. Przewa?nie bywa smaczna. Czyli takie automaty vendingowe – bo tak sprz?t si? okre?la – to zmy?lne ustrojstwa. Generalnie te rozmaite automaty vendingowe funkcjonuj? extra.
    Te automaty maj? przeró?ne przeznaczenie. Z kaw? maja nazw? kawomaty te automaty sprzedaj?ce najcz??ciej wyst?puj?, ale s? te? z zupami, batonami, herbat?, itp.
    Te automaty sprzedaj?ce s? nie tylko w portach lotniczych, ale i w szpitalach, urz?dach administracji, na dworcach, uczelniach oraz na przyk?ad w szko?ach. S? te? tam, gdzie s? poczekalnie – nawet na myjniach samochodowych.
    Jak to mo?liwe, ?e kawka z takiego automatu mo?e byc pijalna, ?eby nie rzec bardzo dobra? Wszak wiele wskazuje na to, ?e powinna by? nie?wie?a. Tu nale?y tak?e podkre?li?, ?e z kawomatów mo?emy mie? kaw? ró?nego rodzaju – cappuccino, czarn?, espresso, z mlekiem lub bez, z cukrem lub bez.