• antykwariat literacki – na topie

    Mo?na dzi? zauwa?y? o?ywione zainteresowanie antykwariatami, co mo?e wynika? z dwu faktów – odradza si? kult muzyki z winylowej p?yty, jednocze?nie za? – ro?nie poziom zainteresowania starszymi, ci??ko osi?galnymi broszurami czy ksi??kami.W gruncie rzeczy, nigdy nie znikn??y one z naszego rynku, ale ich ?ywotno?? spad?a do?? znacznie.Obecnie odwróci?a si? karta antykwariacie mo?na w zasadzie trafi? na prawdziwe t?umy.Jedni nastawiaj? si? na jakie? stare ksi??ki, z kolei inni czyhaj? na muzyk? z winylowych kr??ków, w dosy? mocno zró?nicowanych gatunkach.Pocztówki z ca?ego ?wiata czy fotografie sprzed lat, równie? stanowi? cz??? zasobów, które s? dost?pne w antykwariatach.Mo?na stwierdzi?, ?e takie antykwariaty maj? nieco klimat krainy wspomnie?.Niektóre zapisane zosta?y w formie d?wi?ku, inne natomiast utrwalono na kartach ksi??ek.Jak najszybciej odszuka? antykwariat, który znajduje si? w naszej najbli?szej okolicy? Z pomoc? mo?e nam przyj?? sie? internetowa.Nale?y wpisa? tylko has?o antykwariat Katowice.Wtedy bez jakiegokolwiek problemu b?dziemy w stanie szybko namierzy? miejscówk? tego typu.