• AngielskiToru?

    Strategii uczenia si? j?zyka angielskiego jest sporo. Wa?ne jest by dobra? dla siebie najskuteczniejszy. Decyduj?cy tu jest cel nauki. Co innego jest uczy? j?zyka obcego tylko na potrzeby praktyczne, dajmy na to w zwi?zku z wyjazdem do pracy lub potrzeb? rozmawiania z obcokrajowcem w jego j?zyku, a inaczej jest, gdy idzie o zdobycie jakiego? certyfikatu lub szkolnego ?wiadectwa.
    Ten pierwszy cel realizuje si? ?atwiej – uczysz si? s?ówek, dialogów i poprawnej wymowy, natomiast druga opcja wymaga wi?kszego zaanga?owania. Niezale?nie od celu uczenia si? j?zyka – dajmy na to – angielskiego, powiniene? mie? nauczyciela. Je?eli jestes z Torunia to wpisujesz do wyszukiwarki nauka angielskiego Toru? i spo?ród wyników wybierz najkorzystniejsz? ofert?. Pami?taj, ?e pomoc drugiej osoby – najlepiej fachowca – w nauce j?zyka jest konieczna.
    Je?li posiadasz firm? i rozpoczynasz wspó?prac? z partnerem na przyk?ad z Wielkiej Brytanii to na spotkanie bezwzgl?dnie zatrudnij dobrego t?umacza. Wpisz t?umacz angielski Toru? lub t?umacz angielskiego Toru?. Zrób to nawet wówczas gdy jako tako angielski znasz, bo mo?e si? okaza?, ?e twoi rozmówcy z Anglii u?ywaj? którego? z dialektów – wtedy ma?o co pojmiesz.