• Albumy fotograficzne

    W czasie wakacji strzelamy najfajniejsze zdj?cia. Niestety, cyfrówki lansuj? mod? na najgorsz? z mo?liwych wizualizacj? fotografii. Zwykle ogl?damy je i co najgorsze pokazujemy przyjacio?om na ekranie monitora lub tv. Konwencjonalne albumy fotograficzne wtedy odchodz? na bok, no bo do albumu da si? w?o?y? odbitki zdj?ciowe, a nie „jpegi” – czyli zdj?cia w cyfrowej postaci.
    Czemu bardziej sklonni jeste?my przechowywa? zdj?cia na dysku komputera, a zapominamy o zrobieniu z nich odbitek fotograficznych w labie? No bo tak jest pro?ciej – zaspokoili?my swoj? ciekawo?? ogl?daj?c fotki na ekranie tv i mówimy sobie, ?e odbitki zrobimy, ale za klika dni i zwyczajnie zatraca si? to w u?omnej pami?ci.
    S? te? ogromne plusy z fotografowania cyfrówkami. Mamy mo?liwo?ci tworzenia fotoalbumów o popularnej nazwie fotoksi?gi. Có? to takiego? Fotoksi??ka to album fotograficzny, w którym zamiast wklejonych odbitek zdj?ciowych s? ca?ostronicowe kompozycje zdj??, projektowane w ró?nych programach graficznych. Okre?lenia fotoksi??ka i fotoksi?ga dla niektórych znacz? to samo, a dla niektórych nie to samo. Przyj??o si?, ?e fotoksi?ga to album wykonany w technice fotograficznej – w fotoksi?dze kartonowe stronice maj? na wierzchu na?wietlenia fotograficzne, a w fotoksi??ce stronami s? wydruki poligraficzne, zazwyczaj na papierze kredowym, z drukarki. Oczywi?cie jako?ciowo lepsze s? produkty w technice fotograficznej, a wi?c fotoksi?gi, ale s? one dro?sze od fotoksi??ek. Pozosta?e ró?nice pomi?dzy tymi dwoma produktami przedstawi? w nastepnej publikacji.