• Albumy fotograficzne

    Najpierw wyja?nijmy, czym jeden produkt od drugiego si? ró?ni. W obiegu s? dwa rodzaje nowatorskich fotoalbumów, do których fotografii si? nie wk?ada, bo ju? tam s? – wcze?niej zaprojektowane, ca?ostronicowo. No i teraz kwestia tego projektowania. Przyj??o si?, ?e fotoksi??ki to fotoalbumy w technice poligraficznej – strony s? drukowane na drukarkach cyfrowych. Fotoksi??ki nie otwieraj? si? na p?ask, a wi?c ich wn?trze projektuje si? strona po stronie. Fotoksi?gi maj? inn? konstrukcj?. Na dwóch s?siaduj?cych ze sob? kartonach naklejana jest jedna du?a odbitka fotograficzna. Drugi karton ??czy si? tak samo z trzecim, trzeci z czwartym itd. Dzi?ki temu fotoksi?ga w ka?dym miejscu otwiera si? na p?asko. Dwie s?siaduj?ce ze sob? strony to rozk?adówka. Tak wi?c w przypadku fotoksi?gi projekt dotyczy nie pojedynczej strony a rozk?adówki.
    Oczywi?cie, otwieraj?c? si? na p?ask fotoksi?g? zdecydowanie wygodniej si? ogl?da. Ponadto odbitka fotograficzna ma lepsz? jako?? ni?li wydruk na papierze kredowym – chocia? projekty robi si? w identycznej rozdzielczo?ci 300 dpi. Zdj?cie to zdj?cie, a wydruk to wydruk.