• Gdy stawiasz chat?, to w por? pomy?l o zagospodarowaniu terenu. Najlepiej zadbaj o zaprojektowanie. Je?li na tym si? nie znasz, to powierz to fachowcom. No bo to nie jest takie proste. Robi?c to na nos zrobisz b??dy, które nast?pnie b?dziesz naprawia? marnuj?c kas?. Prosta rzecz trawa. My?lisz sobie, ?e j? posiejesz, bo to b?dzie tanie ni? trawa z rolki. Niekoniecznie tak si? stanie, bo gdy siew si? nie uda, to trzeba go ponowi?, a to ma ujemny wp?yw na wygl?d trawnika.
    Nast?pna sprawa to elementy ozdobne na dzia?ce – no bo przeca nie tylko trawnik b?dzie. Nie?le wygl?da grys dekoracyjny. Pami?taj o tym, ?e trawnik b?dziesz kosi? kosiark? – zapewne spalinow?, a zatem wszelkie elementy dekoracyjne na dzia?ce ukszta?tuj tak, by nie przeszkadza?y ci w koszeniu. Szczególnie gdy na te elementy dekoracyjne u?yty zostanie kamie? ogrodowy. Specjalistyczne firmy zajmuj?ce si? tzw. architektur? krajobrazu o tym wiedz? lub powinny mie? wiedz?. Gdyby jednak projektant nie bra? tego pod uwag?, to stosownie skoryguj projekt, bo w innym razie b?dziesz si? wkurza? przy koszeniu trawnika.