• Za czasów dawnych gdy do budy chodzi? si? nie mia?o motywacji o nauce nawet nie mówi?c ju? powoli zastanawia?em si? w jaki sposób tu zarobi? na ?ycie, kwestie przedmiotowe, jedzenie, zainteresowania i sprz?t z tym po??czone, a tak?e mieszkanie. No okej, ze wspominan? nauk? to nie zupe?nie to chcia?em powiedzie?. Ucz?szcza?em raczej ochoczo, nie nazywano mnie te? leserem, lecz prymusem, ani molem ksi??kowym równie? nie by?em. Ksywka, niewa?ne, nie posiada?a z tym relacji, a z nazwiskiem, prozaiczne prawda? Buda, liceum to dla mojej osoby przede wszystkim spotkania towarzyskie, koledzy, zespo?owe odpa?y, ucieczki, gry. To posiada?o w tamtych czasach znaczenie, teraz my?l? inaczej.
    Zostawi? na razie studia oraz przygody, nauk?, ?ci?gi… Jestem te par? lat wi?cej i uwa?am, i? sto?y rozk?adane to przedmioty, co ich s? konieczne, daj? mi wzgl?dn? stabilizacj? egzystencjaln?. Jeszcze tylko dziewczyna, ma??e?stwo, nast?pnie bli?niaki, w mi?dzyczasie zorganizowa? mieszkanie, wyprowadzi? si? z tego miasta.
    Odpowiada?oby mi du?e miasto, stolica, dwa miliony mieszka?ców i salon inne meble, a?eliby sprawy poustawia? za pierwszym razem. S? to jakie? mo?liwo?ci, sposobno?ci, co nale?y wykorzysta?. Id?my za trafieniem.
    I tak gdybam, posiadaj?c w ko?cu salon, niewa?ne, czy domu czy mieszkania to chcia?bym sypialnie drewniane/a> przed któr? usi?d? na fotelu i w??cz? sobie dobry mecz pi?karski z piwem w r?ku i pilotem na stoliku.